علمی که به مطالعه چیستی انسان و جهان و خدا می پردازد کدامست؟

متافیزیک  |  Metaphysics

اطلاعات عمومی

متافیزیک

مابعدالطبیعه یا متافیزیک و یا متاگیتیک شاخه‌ای از فلسفه است که به پژوهش دربارهٔ چیستی و کُنه وجود، زندگی و جهان به عنوان یک کل، می‌پردازد. متافیزیک را ریشهٔ فلسفه می‌دانند؛ بدین معنا که فیلسوفان نخستین عمدتاً به این حوزه از فلسفه می‌پرداخته‌اند. در فلسفهٔ معاصر، به مباحث مابعدالطبیعی با شکٌاکیت بسیار نگریسته‌اند. مسائلی که در باب چیستی خدا و هستی هستند؛ همچون وجود و عدم، و وجود خدا. مسائلی که در باب چیستی انسان هستند؛ همچون جبر و اختیار. مسائلی که در باب چیستی جهان هستند؛ همچون ثبات و تغیٌر، و ذهن و مادٌه.

سوال شماره 1219 و پاسخ داده شده توسط مسیر سبز در تاریخ شنبه 30 شهریور 1398 و ساعت 10:47 PM


https://vajara.ir/q/1219

افزایش اطلاعات عمومی در سایت واج آرا

طراح سوال: مصطفی کوه گیلانی