دوره ریاست جمهوری فرانسه چند ساله است؟

پنج  |  Five

اطلاعات عمومی

سوال شماره 353 و پاسخ داده شده توسط استیون کینگ در تاریخ دوشنبه 24 دی 1397 و ساعت 3:20 PM


https://vajara.ir/q/353

افزایش اطلاعات عمومی در سایت واج آرا

طراح سوال: مصطفی کوه گیلانی