کدام قند به "قند جوانه جو" معروف است؟

مالتوز  |  Maltose

اطلاعات عمومی

مالتوز

مالتوز دی‌ساکاریدی است که «قند جوانه جو» نیز نامیده می‌شود که از تجزیه آنزیمی (آمیلاز) نشاسته با راندمان ۸۰٪ حاصل می‌شود. مالتوز، دی‌مر گلوکز است که در آن، اکسیژن همی‌استالی یک مولکول گلوکز (در فرم α- آنومری) با C-4 مولکول دیگر پیوند دارد. در این آرایش، واحد گلوکزی با خواص شیمیایی خاص خود، به صورت محافظت نشده باقی می‌ماند. مثلا مالتوز یک قند کاهنده است، اوسازون تشکیل می‌دهد و موتاروتاسیون در آن انجام می‌گیرد. مالتوز با محلول اسید یا آنزیم مالتاز، هیدرولیز شده، به دو مولکول گلوکز تبدیل می‌شود. شیرینی آن به اندازه یک‌سوم ساکارز است.

سوال شماره 968 و پاسخ داده شده توسط شاندل در تاریخ شنبه 25 اسفند 1397 و ساعت 8:25 AM


https://vajara.ir/q/968

افزایش اطلاعات عمومی در سایت واج آرا

طراح سوال: مصطفی کوه گیلانی