پیامبر خیاط کیست؟

حضرت ادریس  |  Prophet Enoch

اطلاعات عمومی

اِدریس از دیدگاه اسلامی یکی از پیامبران خدا است. در قرآن درباره‏ ادریس سخن چندانی به میان نیامده و فقط عنوان شده که ادریس یکی از پیامبران بزرگ بوده و به جایگاه والایی رسیده بوده است. برخی از مفسرین قرآن و تاریخ نویسان مسلمان ادریس را با خنوخ(جد نوح) یکی دانسته اند. همچنین برخی ادریس را با هرمس (و شاید هرمس الهرامسه) یکسان پنداشته اند.

سوال شماره 212 و پاسخ داده شده توسط استیون کینگ در تاریخ جمعه 14 دی 1397 و ساعت 11:39 PM


https://vajara.ir/q/212

افزایش اطلاعات عمومی در سایت واج آرا

طراح سوال: مصطفی کوه گیلانی