رود "دانوب" در اروپا از چند کشور می گذرد؟

هشت  |  Eight

اطلاعات عمومی

سوال شماره 233 و پاسخ داده شده توسط شاندل در تاریخ شنبه 15 دی 1397 و ساعت 5:18 AM


https://vajara.ir/q/233

افزایش اطلاعات عمومی در سایت واج آرا

طراح سوال: مصطفی کوه گیلانی