استفاده از یک آیه و حدیث یا داستان در یک بیت شعر یا عبارت را چه می نامند؟

آرایه تضمین  |  Tazmin

تضمین از آرایه‌های ادبی و به معنی آوردن آیه، حدیث، یا سخن مشهور در بین سخن است. هم‌چنین، اگر شاعر، تمامی مصراع یا بیتی را از شاعری دیگر در سخن خود بیاورد، تضمین خوانده می‌شود. اگر شاعر یا نویسنده‌ای مثلی را که پیش از وی رواج داشته، در میان نوشته یا سروده خود بیاورد نیز تضمین خوانده می‌شود.

سوال شماره 449 و پاسخ داده شده توسط کوزت در تاریخ شنبه 29 دی 1397 و ساعت 4:10 AM


https://vajara.ir/q/449

طراح سوال: مصطفی کوه گیلانی