پیشروی آب در خشکی را چه می نامند؟

خلیج  |  Gulf

خلیج

خلیج یا کنداب بخشی از دریا است که در خشکی پیش رفته باشد؛ یا به سخنی دیگر به پیشروی آب در خشکی، کنداب گویند. در فارسی «شاخاب»، «شاخابه» و «شاخاوه» هم گفته شده است. خور بزرگ را خلیج می‌گویند.

سوال شماره 455 و پاسخ داده شده توسط مسیر سبز در تاریخ شنبه 29 دی 1397 و ساعت 5:21 AM


https://vajara.ir/q/455

طراح سوال: مصطفی کوه گیلانی