ماه های قمری حرام چند ماه است؟

چهار  |  Four

اطلاعات عمومی

سوال شماره 459 و پاسخ داده شده توسط کوزت در تاریخ شنبه 29 دی 1397 و ساعت 5:32 AM


https://vajara.ir/q/459

افزایش اطلاعات عمومی در سایت واج آرا

طراح سوال: مصطفی کوه گیلانی